تولیدکننده تمامی قطعات واشرها و نوارهای لاستیکی و اسفنجی صنعت فیلتر ایران

تولیدات قطعات خودرو

تولیدات ساختمانی

سایر تولیدات سفارشی